Cập nhật túi tiền BHD lên đến v1.3.1

Cập nhật vào 2019-08-01

Túi tiền của phiên bản này sẽ nâng cấp đồng thuận tại độ cao 197568, thông tin chi tiết xem tại “Về thông báo thành lập Quỹ Phát triển BHD và nâng cấp quy tắc khai thác công cụ khai thác không đáp ứng điều kiện”

Thay đổi đầu nối RPC có liên quan:
1. Đầu nối getrawtransaction sẽ trở về đoạn chữ “subsidy” và “takeoff” trong giao dịch coinbase sau 197568, thể hiện phần thưởng tích lũy đáp ứng điều kiện và phần thưởng cho thêm vào nhóm tích lũy hiện tại không đủ điều kiện;
2. Đầu nối getmininginfo trở về số liệu giải thưởng tích lũy hiện tại trong đoạn chữ “reward”;
3. Đầu nối sendtoaddress ủng hộ thanh toán với nhiều địa chỉ.